ABOUT ME

-

Today
-
Yesterday
-
Total
-
 • 제11회 전국남녀 쇼트트랙 스피드스케이팅 꿈나무대회
  4. 빙상뉴스/쇼트트랙 2008. 10. 15. 18:12
  제11회 전국남녀 쇼트트랙 스피드스케이팅 꿈나무대회

  - 연습대관 및 대회 시간표 -

  ▶ 대관확보시간(30시간) : 10.21(화), 22(수) 12시간씩 (09:00 -21:00)

      순   연습 대관 시간  1021  1022  1023  1024  1025    비
   ()  ()  ()  ()  ()
      1   06:00 - 07:00         -         -           - 
    (정빙시간 10 포함)
      2   07:00 - 08:00         -         -           - 
    (정빙시간 10 포함)
      3   08:00 - 09:00         -         -           - 
    (정빙시간 10 포함)
      4   09:00 - 10:00        ④        ①         웜업 
    (정빙시간 10 포함)
      5   10:00 - 11:00        ⑤        ②    
    (정빙시간 10 포함) 
      6   11:00 - 12:00        ⑥        ③     
    (정빙시간 10 포함)     김해시
      7   12:00 - 13:00        ①        ④       비등록 
    (정빙시간 10 포함)   선수경기
      8   13:00 - 14:00        ②        ⑤    
    (정빙시간 10 포함)   
      9   14:00 - 15:00        ③        ⑥    
    (정빙시간 10 포함)   
     10   15:00 - 16:00        ①        ④            
    (정빙시간 10 포함)          
     11   16:00 - 17:00        ②        ⑤    
    (정빙시간 10 포함)  
     12   17:00 - 18:00        ③        ⑥    
    (정빙시간 10 포함)  
     13   18:00 - 19:00        ④        ①    
    (정빙시간 10 포함)
     14   19:00 - 20:00        ⑤        ②    
    (정빙시간 10 포함)
     15   20:00 - 21:00        ⑥        ③    
    (정빙시간 10 포함)

  ◎ 그룹구분

  ① 서울18명                        (총 18명)      ② 경기18명                        (총 18명)
  ③ 인천 9명, 강원 7명           (총 16명)      ④ 대구18명 ,광주 2명          (총 20명)
  ⑤ 대전 6명, 전북11명           (총 17명)      ⑥ 부산18명, 경남6명           (총 24명)
                                                                                                   
                                                                                                    총  112명  댓글 0

Designed by Tistory.